Reformeer … Weer ‘n keer

Die Waarheid sal julle vrymaak

Soos Luther sy 95 stellings op 31 Oktober 1517 gaan vaskap het aan die deure van die kerk in Wittenberg, is hierdie my manier om dit waarvan ek oortuig geraak het “vas te kap” aan die deure van alle kerke uit die Reformasie, maar ook aan die deure van die res van die Ekklesia, om hulle uit te daag om weer opnuut te gaan soek na die volle waarheid van die Skrif, en dit alleen.

Die skrywer

Dr. Christo A. Nel

Maart 2013

Die volledige artikel kan hier afgelaai word of die volledige boekie kan elders op die webblad bestel word.

Inhoudsopgawe

1. My teologiese paradigmas word dramaties verskuif1

2. Die onvoltooide deel van die Reformasie. 4

3. Om babas te doop of nie. 7

4. Om weer ’n keer te Reformeer dwing ons weer terug na die Woord toe. 11

5. Die Waagmoed om te Reformeer terug na die Woord toe… Weer en weer. 22

Voetnotas. 31

 

 

1. My teologiese paradigmas word dramaties verskuif

As jy ’n gelegitimeerde dominee en leraar van ’n Nederduits-Gereformeerde gemeente in Suid-Afrika is, is daar ’n paar dinge waaroor jy nie kan bekostig om te twyfel, wat nog te praat van te verskil met die leer van die NG Kerk nie. As jy daaroor sou verskil of twyfel, sou dit jou toekoms as NG dominee kos en sou jy nie meer verder kon bedien as leraar in die Kerk nie. Met al die traumatiese en finansiële konsekwensies wat daarmee gepaardgaan.

Een so ’n saak is die doop en spesifiek die doop van babas van gelowige ouers.

Ek moet eerlik wees, vir tien jaar van my bediening het ek nie een dag getwyfel of selfs gewonder of ons Bybels doen as ons babas van gelowige ouers doop nie. Dit het nooit by my opgekom nie.

Gedurende ’n studiebesoek van drie maande in Switserland het ek die geleentheid gehad om gemeentes te besoek van sommige van die leiersfigure tydens die Reformasie. Ek het ook geskrifte te lese gekry wat my gekonfronteer het met feite wat ek nog nooit van gehoor of gelees het gedurende al vyftien jare van my teologiese studie nie.

Dit het, om die eerlike waarheid te sê, my tot in my fondasies geskud! My onmiddellike vraag was maar waarom is hierdie dinge nooit in al die jare van my teologiese studies aan my vertel nie? Dit was immers belangrik genoeg om ten minste vir studente te vertel wat besig was om teologie in ’n Protestantse, Reformatoriese Kerk te studeer!

Daar in Switserland ontdek ek toe hierdie “onverwagte” skeuring en verdeeldheid wat midde die leierskap van die Reformasie aan die begin van die Reformasie ontstaan het. Boonop was dit omdat sekere lede van die leierskap nie gewillig was om die volledige pad te stap en die volle waarheid deel te maak van die boodskap van die Reformasie daar in die begin nie. Alhoewel hulle almal saamgestem het oor wat die volle waarheid in werklikheid behels het.

Na my terugkoms in Suid-Afrika sou ek boonop drie boeke ontdek wat dit alles sou bevestig.

Laat ek dadelik sê, voordat ek verder oor hierdie drie boeke vertel, dat ek al in my lewe as teoloog en student van die Bybel honderde, indien nie duisende boeke, gelees het. Baie daarvan was ook oor die Reformasie en die vroeg-Christelike gemeentes in die besonder, asook oor die doop. Wat twee van hierdie drie boeke so besonders gemaak het was dat ons hier te make het met die mees resente historiese studies oor hierdie onderwerpe wat al die relevante literatuur en feite vir ons saamvat.

THE REFORMERS AND THEIR STEPCHILDREN[i] deur Leonard Verduin, is ’n studie wat deur die Calvynse Instituut finansieel ondersteun is en is die resultaat van sy ondersoek van al die verslae oor die “records of medieval dissent against the order of "Christendom", which for the most part, was long-suppressed through the ages.[ii]

‘n Groot deel van die debat en worsteling deur die eeue onder gelowiges was veral oor die doop. Alhoewel die geskiedenis nooit die finale regter in die geval kan wees nie, het die historiese studie van die baie bekende Griekse Professor, Johannes P. Louw en sy kollega, Professor Hennie Stander, die hoof van die Departement van Antieke Tale aan die Universiteit van Pretoria, Suid-Afrika, oor die doop in die Vroeë Kerk (van die eerste eeu af tot 428 n.C.) ’n geweldige invloed op my lewe en denke gehad. Hulle studie is gepubliseer met die titel, BAPTISM IN THE EARLY CHURCH.[iii]

Dan was daar die boek van E.H. Broadbent, THE PILGRIM CHURCH[iv], wat die verslag is van kerke deur die eeue wat gewaag het om die Nuwe Testamentiese beginsels vir kerk-wees in die praktyk uit te leef.

In my persoonlike stiltyd aan die voete van die Here het ek beleef hoe die Here vir my aansê om my Online Bible-sagtewareprogram te gebruik om al die verse in die Bybel uit te druk wat direk na die Persoon en werk van die Heilige Gees verwys. En dan in konteks, in Hebreeus en Grieks, te gaan ondersoek. “Dan,” het Hy verder gesê, “sal Ek Myself op ’n nuwe manier aan jou openbaar.”

Oor ’n periode van drie maande het ek die sowat 325 verse in die Ou en Nuwe Testament een na die ander bestudeer en ondersoek en ek het beleef hoe God, die Heilige Gees, Homself as Gees van die Vader en die Seun nuut aan my openbaar. Ek het ook “die krag” beleef wat Jesus aan Sy dissipels beloof het daar in Hand. 1:8 as daar staan: “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”

Die Jesus, wat ek as Here en Verlosser sedert Oktober 1969 reeds geken en aanvaar het, het Homself op ’n nuwe manier aan my openbaar as die Doper met die Gees.

Die Heilige Gees, as Gees van die waarheid, het ou, welbekende Bybel gedeeltes aan my as “nuwe wyn” bedien wat my hele lewe totaal verander het. Dit het ook my verhouding met God self, my bediening in Sy Liggaam, my teologiese paradigmas van die Kerk of Ekklesia, die werk en bediening van die Heilige Gees en my denke oor wie werklik lid en deel van die Kerk en die Liggaam van Jesus Christus was, verander.

Gedurende hierdie tyd aan die voete van Jesus Christus, my Here en Leermeester, het ek weer begin om spesifiek die verhaal van Sy Nuwe Testamentiese Ekklesia te bestudeer, asof vir die eerste keer in my lewe, alhoewel ek al die hele Bybel voorheen minstens 20 keer deurgelees het.

Dit was asof ek dit vir die eerste keer gelees het deur die oë van ’n kind of nuutgebore volgeling van Jesus sonder al die blokkasies en “hang-ups” as gevolg van al my jare se teologiese studies.

Vir die eerste keer het ek raakgesien dat die Bybelse doop net aan gelowiges bedien kan en mag word.

Ek wil jou net herinner dat dit alles gebeur het terwyl ek steeds predikant in die NG Kerk was en lid van talle kommissies van die Streeksinode, asook van die Algemene Sinode hier in Suid-Afrika.

Iets anders wat ek moet vertel is dat ek een reusagtige brein is; so logies en rasioneel soos wat ’n mens maar kan kry, sonder ’n baie sterk emosionele kant in my persoonlikheid.

Daarom kan jy jou die totale ongeloof en verwarring onder die sowat 37 ander NG dominees in die twee Ringe van Potchefstroom voorstel toe hulle hoor dat ek en my vrou, met ons twee kinders, gedoop is as gelowiges en dat ek bedank het as leraar van die NG Kerk omdat ek oortuig was dat die Here my onder al Sy mense wil gebruik in Sy hele Liggaam.

Ek was ook oortuig dat die Here my uitgedaag het om Sy instrument te wees om Sy mense uit ’n stuk duisternis uit te lei waarin ons verval het tydens die Reformasie. En dit omdat die leiers tydens daardie Reformasie nie ten volle gehoorsaam was aan God se stem om Sy mense weer terug te lei na die volle waarheid toe nie, veral soos wat Hy dit aan ons in die Nuwe Testament bedien het.

Om hierdie redes wil ek jou vra vir ’n geleentheid om jou te vertel wat ek ontdek het wat my lewe en paradigmas so radikaal verander het.[i] Verduin, L. The Reformers and their Stepchildren. Sarasota, Florida: The Christian Hymnary Publishers, 2000.

[ii] Verduin, bl.. 6,7.

[iii] Stander, H.F. en Louw, Johannes P.  Baptism in the Early Church. Leeds, England: Reformation Today Trust, 2004.

[iv] Broadbent, E.H. The Pilgrim Church. London: Pickering & Inglis Ltd, 1931.